Kontakt z obsługą Klienta
Drodzy Państwo!
Naszą infolinię obsługuje trzech operatorów w godzinach od 9:00 do 16:00. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie obsłużyć zbyt wiele rozmów jednocześnie. Jeśli masz problemy z uzyskaniem połączenia z biurem obsługi klienta, wypełnij poniższy formularz. Nasz personel skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
podaj nazwę przedmiotu, markę lub jego opis
Obowiązek informacyjny na temat przetwarzania danych osobowych
Obowiązek informacyjny na temat przetwarzania danych
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma GRUPA WECON; TTL.PL z siedzibą w Głownie, ul. Dworska 27A /95-015/, operator platformy handlowej LUXURY ONLINE dostępnej pod adresem www.markowybutik.com oraz www.butik.luxury.
Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych?
W naszym przedsiębiorstwie wyznaczona została osoba pełniąca rolę inspektora danych osobowych. Bezpośredni kontakt możliwy jest poprzez adres poczty internetowej: iod@markowybutik.com bądź bezpośrednio na adres korespondencji tradycyjnej: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH; GRUPA WECON; ul. Dworska 27A, 95-015 Głowno, Polska.
Skąd pozyskujemy Państwa dane?
Dane przechowywane w naszych bazach pochodzą z formularzy rejestracyjnych podczas składania pierwszego zamówienia na naszej platformie handlowej, a także w późniejszych procesach w związku z transakcjami przeprowadzanymi w naszym sklepie przez Państwa.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej między Państwem, a naszą platformą handlową, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy handlowej LUXURY ONLINE, w tym dokonywania transakcji i płatności za zamówione towary;
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji oraz zwrotów zakupionego towaru;
 • zamówienia usługi powiadomień SMS;
 • kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem naszych usług;
 • przetwarzanie Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc realizować umowę kupna-sprzedaży oraz świadczyć usługi dostępne na naszej platformie:
 • imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania
 • numer telefonu (dla kontaktu z kurierem lub operatorem naszej infolinii jeżeli pojawią się wątpliwości podczas realizacji zarjestrowanego zamówienia)
 • numer rachunku bankowego (do zwrotów i rozliczenia transakcji)
 • adres e-mail
 • hasło dostępowe jeżeli zdecydują się Państwo na aktywację konta na naszej platformie
Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać w/w informacji, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe korzystanie z naszej platformy handlowej przez Państwa.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania od Państwa innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Jakie mają Państwo uprawnienia wobec naszego przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Kiedy mogą Państwo skorzystać z w/w uprawnień?
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę GRUPA WECON; cofnięta zostanie Państwa zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: kiedy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zechcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w które Państwo się znaleźli
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowane są dla tego celu.
Przypominamy, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniane są podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi kurierskie, pocztowe oraz marketingowe (jeśli wyrażona była stosowna zgoda). Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych oraz rachunkowych);
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma GRUPA WECON zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Nie. W żadnym zakresie.
Informacje dodatkowe
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.
Masz pytania bądź wątpliowści?
Nasza infolinia czynna jest w dni robocze od 9:00 do 16:00
We new friends!
partners
Fitted for Luxury :-)
Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie.
GRUPA WECON © 2007-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.